مسئولين محترم دفاتر يكه ثبت نام كارت پيله وري انجام مي دهند به نكات زير توجه داشته باشند