بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت استان اردبیل میرساند طبق صورت جلسه و مصوب هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان اربیل مورخ94/11/21  تغییراتی در اعضاء انجمن صورت گرفت وآقای حمید فاضل بعنوان ریس هیات مدیره جدید  وآقای حمداله سکاکی بعنوان نایب ریس انتخاب گردید وسایر اعضاء درسمت خود باقی ماندند.لذا منبعد هدایت گر انجمن بعهده آقای حمید فاضل وکلیه اسناد ومعرفی نامه ها وعقد قرارداد با امضاء ایشان معتبر میباشد ومدیران محترم دفاتر  جهت هر گونه ارتباط با ریس انجمن با شماره های تماس  آقای حمید فاضل ارتباط بر قرار نماییند.